Algemene voorwaarden BY Daniëlle Jiskoot

Definities

 1. BY Daniëlle Jiskoot: BY Daniëlle Jiskoot, gevestigd te Barendrecht onder KvK nr. 77524705, www.daniellejiskoot.com.

 2. Klant: degene met wie BY Daniëlle Jiskoot een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 3. Partijen: BY Daniëlle Jiskoot en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Offerte: alle aanbiedingen van BY Daniëlle Jiskoot aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen BY Daniëlle Jiskoot en de klant.

 7. Opdracht: de dienst of het product dat door BY Daniëlle Jiskoot geleverd zal worden.

 8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

 11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan welandere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BY Daniëlle Jiskoot.

1.2  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3  Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

2. Aanvaarding

2.1  De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat BY Daniëlle Jiskoot werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2.2  Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt BY Daniëlle Jiskoot zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.3  BY Daniëlle Jiskoot houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor BY Daniëlle Jiskoot onaanvaardbaar maken.

2.4  Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. BY Daniëlle Jiskoot is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

3. Annulering van de opdracht

3.1 Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken dag en tijdstip zal 50% van het volledige bedrag voor de opdracht door BY Daniëlle Jiskoot in rekening worden gebracht.

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door BY Daniëlle Jiskoot gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.

 

4. Uitvoering van de opdracht

4.1  BY Daniëlle Jiskoot zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin BY Daniëlle Jiskoot gebruikelijk werkt.

4.2  BY Daniëlle Jiskoot spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

4.3  De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.4  De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

4.5  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BY Daniëlle Jiskoot tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

4.6  De klant verplicht zich de omstandigheden voor BY Daniëlle Jiskoot zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4.7  BY Daniëlle Jiskoot garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

4.8  BY Daniëlle Jiskoot levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door BY Daniëlle Jiskoot de nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

4.9  Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met BY Daniëlle Jiskoot en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

5. Locaties

5.1  Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. BY Daniëlle Jiskoot denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.

5.2  De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

 

6. Prijzen

6.1  Alle prijzen die BY Daniëlle Jiskoot hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

6.2  Alle prijzen die BY Daniëlle Jiskoot hanteert voor haar producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BY Daniëlle Jiskoot te allen tijde wijzigen.

6.3  De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BY Daniëlle Jiskoot vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.4  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BY Daniëlle Jiskoot, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.5  Indien partijen voor een dienstverlening door BY Daniëlle Jiskoot een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.6  BY Daniëlle Jiskoot is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

6.7  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BY Daniëlle Jiskoot de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6.8  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

6.9  BY Daniëlle Jiskoot heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

6.10  Voorafgaand aan de ingang ervan zal BY Daniëlle Jiskoot prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

6.11  De consument heeft het recht om de overeenkomst met BY Daniëlle Jiskoot op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

7. Verzendkosten

7.1 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

8. Parkeervergunning en reiskosten

8.1  De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

8.2  Eventuele reiskosten bedragen € 0,23 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

8.3  De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner of NS-tabel.

 

9. Betalingen en betalingstermijn

9.1  De klant moet declaraties binnen 10 dagen na factuurdatum aan BY Daniëlle Jiskoot betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

9.2  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BY Daniëlle Jiskoot de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

9.3. BY Daniëlle Jiskoot behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

 

10. Gevolgen niet tijdig betalen

10.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BY Daniëlle Jiskoot gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BY Daniëlle Jiskoot.

10.3  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.4  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BY Daniëlle Jiskoot haar  verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.5  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BY Daniëlle Jiskoot op de klant onmiddellijk opeisbaar.

10.6  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BY Daniëlle Jiskoot, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BY Daniëlle Jiskoot te betalen.

 

11. Opschortingsrecht

11.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

12. Verrekening

12. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BY Daniëlle Jiskoot te verrekenen met een vordering op BY Daniëlle Jiskoot.

 

13. Levering

13.1  BY Daniëlle Jiskoot hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

13.2  Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door BY Daniëlle Jiskoot vastgesteld.

13.3  Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

13.4  Digitale bestanden worden alleen in jpeg of png geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

13.5  Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is BY Daniëlle Jiskoot niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

 

14. Intellectueel eigendom en licentie

14.1  BY Daniëlle Jiskoot behoud alleen de eigendomsrechten van het ruwe beeldmateriaal. 

14.2  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van BY Daniëlle Jiskoot, indien niet anders is overeengekomen.

14.3  BY Daniëlle Jiskoot behoud het recht op alle originele beelden. Deze worden ten alle tijden niet gedeeld met de klant.

14.4  De beelden mogen openbaar gemaakt worden zonder duidelijk waarneembare naamsvermelding van BY Daniëlle Jiskoot. Naamsvermelding wordt wel gewaardeerd. 

14.5  De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

14.6  De klant is gerechtigd voor het delen van de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden. 

14.7 De klant dient geen schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van  publicaties door derden. Naamsvermelding wordt wel erg gewaardeerd. 

14.8  De klant dient de persoonlijkheidsrechten van BY Daniëlle Jiskoot, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.

14.9  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van fotograaf.

14.10  Daniëlle Jiskoot houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met BY Daniëlle Jiskoot worden.

 

15. Rechten van derden

15.1  De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart BY Daniëlle Jiskoot van alle aanspraken hierop en verder.

15.2  BY Daniëlle Jiskoot is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

16. Meefotograferen

16.1  Er zullen naast BY Daniëlle Jiskoot geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betrefende opdracht.

16.2  Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen achter de schermen, echter zonder daarbij de fotograaf van BY Daniëlle Jiskoot te hinderen.

16.3  Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of BY Daniëlle Jiskoot of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.

16.4  Het is BY Daniëlle Jiskoot toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

 

17. Garantie

17.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BY Daniëlle Jiskoot enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

18. Informatieverstrekking door de klant

18.1  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BY Daniëlle Jiskoot.

18.2  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

18.3  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BY Daniëlle Jiskoot de betreffende producten.

18.4  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BY Daniëlle Jiskoot redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

19. Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

19.1  Elk gebruik van een Werk van BY Daniëlle Jiskoot dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van BY Daniëlle Jiskoot.

19.2  Bij inbreuk komt BY Daniëlle Jiskoot een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door BY Daniëlle Jiskoot gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 

20. Klachten

20.1  De klant dient een door BY Daniëlle Jiskoot geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

20.2  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BY Daniëlle Jiskoot daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@daniellejiskoot.com.

20.3  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat BY Daniëlle Jiskoot in staat is hierop adequaat te reageren.

20.4  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

20.5  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BY Daniëlle Jiskoot gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn over een gekomen.

 

21. Ingebrekestelling

21.1  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BY Daniëlle Jiskoot.

21.2  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BY Daniëlle Jiskoot ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

22. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

22.1 Als BY Daniëlle Jiskoot een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BY Daniëlle Jiskoot verschuldigd zijn.

 

23. Aansprakelijkheid BY Daniëlle Jiskoot

23.1  BY Daniëlle Jiskoot is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

23.2  Indien BY Daniëlle Jiskoot aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

23.3  BY Daniëlle Jiskoot is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

23.4  Indien BY Daniëlle Jiskoot aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

23.5  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

24. Vervaltermijn schadevergoeding

24.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van BY Daniëlle Jiskoot vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

25. Recht op ontbinding

25.1  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BY Daniëlle Jiskoot toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

25.2  Is de nakoming van de verplichtingen door BY Daniëlle Jiskoot niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BY Daniëlle Jiskoot in verzuim is.

25.3  BY Daniëlle Jiskoot heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BY Daniëlle Jiskoot kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

26. Overmacht

26.1  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BY Daniëlle Jiskoot in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BY Daniëlle Jiskoot kan worden toegerekend in een van de wil van BY Daniëlle Jiskoot onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van BY Daniëlle Jiskoot kan worden verlangd.

26.2  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: nood toestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer- virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

26.3  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BY Daniëlle Jiskoot 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BY Daniëlle Jiskoot er weer aan kan voldoen.

26.4  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

26.5  BY Daniëlle Jiskoot is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

27. Wijziging van de overeenkomst

27.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

28. Wijziging algemene voorwaarden

28.1  BY Daniëlle Jiskoot is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

28.2  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

28.3  Grote inhoudelijke wijzigingen zal BY Daniëlle Jiskoot zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

28.4  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

29. Overgang van rechten

29.1  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BY Daniëlle Jiskoot.

29.2  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

30.1  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

30.2  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BY Daniëlle Jiskoot bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

31.2  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BY Daniëlle Jiskoot is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.